Referat af årsmøde i Røsnæs Havkajakklub 2018

Under spisningen gennemgik formand for Røsnæs Udvikling- og Beboerforening, RUB, Troels Birk Kristoffersen planerne for opførsel af et kajakhotel, som udover opbevaring af kajakker og dertilhørende udstyr også skal indeholde et mødelokale for de maritime klubber samt en mindre kiosk. Kajakhotellet forventes at stå færdigt den 1. april 2019, således at klubben kan nå at indrette lokalerne inden sommeren for alvor starter.

Der er indgået aftaler om opførsel af bygningen, og det er tømrerfirmaet Abkjær der har vundet hovedentreprisen.

Når bygningen er opført, skal det drives af frivillige, men ejes formelt af kommunen, som også står for den daglige drift.

Bygningen bliver ca. 100 kvm, og forventes at kunne rumme ca. 40 kajakker.

Sammen med bygningen skal der også etableres en turbeskrivelse for en kajakrute i lokalområdet. Ruten skal udarbejdes og promoveres i samarbejde med VisitVestsjælland. Planen er at der skal laves en sammenhængende rute fra Røsnæs til Holbæk, og Folmer Østergaard har erfaring med at lave en tilsvarende rute i Odsherred. Sponsorer har allerede tilkendegivet interesse for arbejdet.

Troels udtrykte stor glæde over at både hus og kajakker bliver brugt, og at de udfordringer der følger, er til at løse, også selvom finansieringsbehovet har vist sig større end forventet.

Der var efterfølgende en diskussion af kriterier for tildeling af pladser i kajakhotellet, men styregruppen har endnu ikke fastlagt de endelige rammer.

Udfordring med de glatte belægninger, både på terrasse og i baderum blev nævnt. Troels lovede at tage udfordringen med tilbage til RUB.

 1. Valg af dirigent og referent

Christian Ildor blev valgt til dirigent.

 1. Aflæggelse af beretning ved Carl Trock

Carl orienterede indledningsvis om, at klubben organisatorisk er en underafdeling af RUB.

 • Siden årsmødet d. 22. okt. 2017 har vi haft en aktiv sæson med fokus på fortsat medlemstilgang bl.a. via gode ture og nye aktiviteter
 • Styregruppen i sæsonen bestået af Marianne, Christian, Niels & CT – med støtte fra Folmer (+ opbakning fra Mogens & Troels)
 • Søren er vores aktive materialforvalter
 • Året startede med træningsdage i KLB Svømmehal og fortsatte med ’Roskole 2018’ (2 dage i svømmehal + 2 dage på havet) med god deltagelse
 • Fortsat valgt Facebook som kommunikationskanal
 • Fortsat med de faste rodage torsdag aften og lørdag formiddag
 • SUP aktivitet d. 4. august
 • Mange nye har opnået certifikat fra Dansk Kano & Kajak (IPP/EPP 2)
 • Arbejdet videre med planerne om at der bygges hus til havkajakker på havnen -nu i 2019

Status:

 • 37 medlemmer
 • Heraf ca. 30 med EPP/IPP 2 certifikat

Aktuelt:

 • Nye datoer for træning i KLB svømmehal nov – april
 • Instruktørkandidat – meget gerne egen/egne instruktør(er)
 • Udkast til budget 2019 (næste punkt)

Afslutning:

 • Tak for hjælp, støtte og samarbejde vedr. ture til Folmer og hans kolleger fra Havnsø
 • Tak for hjælp og støtte fra RUB (Troels, Mogens og Elin – især Mogens, husly for kajakker og masser af transport!!)
 • Tak for samarbejdet i STG

 

 1. Redegørelse for kajakklubbens regnskab

Søren Nøhr gav en status på klubbens økonomi, idet kassebeholdningen ved årets afslutning forventes at være ca. kr. 12.000.

Søren fremlagde budgetforslag for 2019:

Indtægter: kr. kr
kontingent 38 medlemmer á 750,00 28.500
kontingent  12 12 nye medlemmer á kr 750,00 9.000
kajakhotel 10 pladser á kr. 500,00 5.000
Indtægter i alt 42.500
Udgifter
Instruktør transport 20.000
DGI kontingent 1.000
Licens 150
Afgift trailer 150
Vedligehold af materiel 1.500
Kurser 4.000
Møder 3.000
Arrangementer 3.000
Disponibel kapital 9.700
Udgifter i alt 42.500

Folmer nævnte muligheden for økonomisk støtte til uddannelse af ny instruktør. Folmer forventer at stoppe som instruktør i 2020. Den disponible kapital på kr. 9.700 kan bruges til nyanskaffelser, og der kan evt. søges finansiering eksternt.

Der var en drøftelse af organiseringen under RUB, herunder ejerskabet til kajakkerne, som styregruppen i den forgangne periode har afklaret: Havkajakklubben ejer og disponerer over kajakkerne. Styregruppen er inviteret til alle RUB´s bestyrelsesmøder, ligesom vi løbende opfordres til at skrive om aktiviteter i det fælles blad. Generelt blev der udtrykt stor tilfredshed med fordelene ved at være underlagt RUB.

Budgetudkastet blev vedtaget, idet den akkumulerede egenkapital lægges til den disponible kapital. Vi vil bede om fremadrettet om at attestere regninger.

 1. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer

Der er ikke indkommet nogen forslag.

 1. Valg til styregruppen

Følgende blev valgt: Carl Trock, Marianne Møller, Niels Meldgaard, Christian Ildor, Martin Coogan

 1. Valg til turudvalg o.lign.

Materialechef: Søren Nøhr

Folmer foreslog et fælles turudvalg med Havnsø, hvilket blev taget godt imod.

Fælles turudvalg: Anne Jensen, som foreslog Per Damgaard. Folmer taler med Per. Vivi/Niels deltager også.

 1. Eventuelt

Folmer foreslog, at klubben rekrutterede børnefamilier, hvilket man har planer om i Havnsø.

Søren opfordrede til at adskille træning og klubroning i fremtiden. Martin mindede om at bevare fællesskabet ved de fælles roaftener.

Vi fastholder fællesroning om lørdagen, hvilket dog kræver vintertræning og særligt udstyr.

Marianne efterspurgte kontakt til de medlemmer, som ikke har været i klubben længe. Styregruppen vil overveje at sende de pågældende medlemmer en hilsen.

Martin foreslog fællesspisning efter roning, fx en gang om måneden. Turgruppen opfordres til at arbejde videre med forslaget.

Mette Jacobsen havde gode forslag til modtagelse af nye medlemmer.

Det er fortsat nødvendigt at alle melder sig til, også de som har egne kajakker. Det giver også en god følelse af forpligtelse.

Der blev stillet forslag om anskaffelse af SUP´er, hvilket der dog ikke aktuelt er planer om.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Lisbeth Randers