Referat af årsmøde i Røsnæs Havkajakklub 2019

Vi indledte med en dejlig lun ret, ”Røsnæs gryde” fra Cafe Dyrehøj, serveret i vores fantastiske lånelokale i Aktivitetshuset, og efter både kaffen og kagen var indtaget startede årsmødet.

 1. Valg af dirigent: Carl indledte med at foreslå Steen Huusom, der blev valgt med akklamation, og referent blev Marianne Møller.
 2. Aflæggelse af formandens beretning ved Carl Trock:

Carl orienterede om kajakåret, der er gået med følgende punkter:

 • Siden årsmødet i oktober 2018 har der været en livlig aktivitet i klubben, med sæsonstart med indvielse af kajakhuset 10. maj.
 • Styregruppen i rosæsonen har bestået af Christian Ildor, Marianne Møller, Niels Meldgaard, Martin Coogan, og Carl Trock, samt Søren Nøhr som materielforvalter, samt som instruktørstøtte mv. Folmer Østergaard, samt fra RUB, ved Mogens Anholm og Troels Birk, samt vor eksterne regnskabsfører Elin Anholm.
 • Turudvalget bestående af Niels og Vivi Meldgaard har afviklet ture i samarbejde med Havnsø, hvor der har været en del dagture, samt en Sverigestur i Blekinge med overnatning.
 • Redegørelse for vores organisatoriske og regnskabsmæssige placering som en underafdeling af RUB (Røsnæs Udvikling- og Beboerforening) med Styregruppen, som en form for ”afdelingsbestyrelse”.
 • Søren som vores fantastiske materielforvalter, der med fint håndværk har stået for indretningen af kajakhotellet til glæde for klubbens medlemmer.
 • Carl meddelte, at han ville forlade formandsposten, idet han havde stået for den opstart af en formel kajakklub, som havde været det fælles mål. Det var dog blevet til mindre roning for hans eget vedkommende, og nu trækker andre gøremål som vinavl mv.
 • Kajakhotellet er nu blevet et dejligt synligt samlingspunkt.
 • Folmer vil 1. december stoppe som instruktør, og vi vil sige velkommen til Per Damgaard Hansen, som overtager instruktørrollen. En stor tak til Folmer for det gode samarbejde blev markeret med en Røsnæs rundturs gave.
 • Stor tak også til Troels, Mogens og Elin, som altid står til rådighed og hjælp.Stor tak til Styregruppen for en engageret indsats.
 1. Redegørelse for kajakklubbens regnskab.
 • Niels Meldgaard gav en status på klubbens regnskab. Det er Elin som bogfører alle bilag og  posteringer for klubben, og i dialog med Niels sørger for at kontingenter og gebyrer for  roskoledeltagelse bliver indbetalt.
 • Indtægter:i alt dkk. 50.000,00.  Vi har 49 betalende medlemmer, 18 privat kajakpladser, og 14 nye IPP 2 medlemmer.
 • Udgifter: i alt Dkk. 34.000,00 – til instruktør, kontingenter, samt diverse.
 • Beholdning pr. oktober 2019 33.000,00
 • Regnskabet bliver formelt godkendt af RUB april 2020.
 • Forslag om, at afsætte penge til kajakker, grej og nye ting i klubben, samt uddanne instruktører, og evt. tænke på at få en junior afd. blev drøftet.
 1. Indkomne forslag: ingen indkomne forslag.
 2. Valg til Styregruppen.
 • Følgende blev valgt: formand Niels Meldgaard, Marianne Møller, Christian Ildor, Martin Coogan og Anne Jensen.
 1. Valg til udvalg og lignende.
 • Søren Nøhr blev genvalgt som materiel forvalter.
 • Fælles turudvalg blev genvalgt ved Vivi Meldgaard og Niels Meldgaard, med fortsat samarbejde med Havnsø kajakklub.

Susanne Huusom:  spurgte til kajakpontonen, om den kunne blive genopsat, og den vil blive opsat igen, men det er ikke helt besluttet endnu, hvor den bliver sat op på havnebassin siden.

Lisbeth Ildor: spurgte om der evt. kunne skiftes til et andet medie end Facebook fx app eller IT medie, så man ikke behøvede at være på Facebook. Det vil blive undersøgt, om dette er muligt. Evt. med Holdsport via en app til mobil tlf. eller måske et elektronisk Rokort fra Dansk Kano og Kajaforbundet, der anvendes i andre klubber.

Johannes fra Friskolen udtrykte megen modvilje imod, at de skulle betale kontingent ved benyttelse af klubkajakkerne. Men det blev oplyst, at dette ikke er noget Styregruppen kan gøre noget ved, det er RUB der har bestemt at alle skal betale kontingent, men generelt var der en positiv interesse for, at også de unge kan have glæde af klubben, og at der på sigt kunne oprettes en juniorafdeling. Form og betingelser vil blive nærmere overvejet af Styregruppen i samarbejde med RUB.

Folmer holdt en lille takketale, og var meget glad for de år, som han har haft med Røsnæs Havkajak, og ønskede os alle held og lykke fremover.

Der kom følgende datoer til svømmehallen.

Lørdag 9/11 kl. 17-19.

Lørdag 7/12 kl. 15-17.

Lørdag 14/12 kl: 15-17.

Susan Blixenkrone-Møller: syntes vi skulle have en Nytårs kur, som Susan gerne ville stå for. Stemingen var positiv, og dette vil blive taget med til næste Styregruppe møde.

Vinterroning : alle private roere sørger selv for varmt og egnet rotøj som fx tørdragt ved vinterroning, og klubbens svømmeveste vil jf. Søren blive opbevaret, hvor de kan hænge tørt og skimmelfrit vinteren over.

Dirigenten takke for god ro og orden.

Referent: Marianne Møller

31.10.2019